Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας»·
(Β' Κορ. 6, 2-3)


γαπητοί ν Χριστ δελφοί καί τέκνα ν Κυρίῳ,

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, μᾶς συνιστᾷ αὐτήν τήν περίοδον νά στρέψωμεν τό ἐνδιαφέρον μας πρός τήν ἀληθινήν μετάνοιαν, «τό χωνευτήριον τῆς ἁμαρτίας», κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον. Ἡ μετάνοια εἶναι τό πρῶτον θέμα τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.  Εἶναι τό καθημερινόν προσκλητήριον τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους μας.
Παρά ταῦτα, πολλοί τῶν χριστιανῶν δέν ἔχομεν βιώσει πραγματικῶς τήν μετάνοιαν. Ἐνίοτε δέ θεωροῦμεν αὐτήν ὡς μή ἀφορῶσαν εἰς ἕκαστον ἐξ ἡμῶν, διότι δέν ἐρχόμεθα εἰς ἑαυτούς, δέν συνερχόμεθα καί δέν συναισθανόμεθα ὅτι ἔχομεν ὑποπέσει εἰς ποιάν τινα ἁμαρτίαν. Ἀλλ᾿ ὡς διδάσκει ὁ ἔμπειρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος καί δογματίζουν ἐμπειρικῶς οἱ πλεῖστοι τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, «ἡ μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητος καί εἰς τούς τελείους». Καί τοῦτο διότι μετάνοια δέν εἶναι μόνον ἡ μεταμέλεια διά τάς ἁμαρτίας μας καί ἡ συνακόλουθος ἀπόφασις νά μή ἐπαναλάβωμεν αὐτάς ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή τῶν ἀντιλήψεών μας πρός τό ἀγαθώτερον, ὥστε νά ἐπέρχεται μία διαρκής βελτίωσις τῶν ἀντιλήψεών μας περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου, αὔξησις τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινώσεως, τῆς καθάρσεως καί τῆς εἰρήνης.
Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοιαν ἡ μετάνοια εἶναι πορεία ἀτελεύτητος πρός τήν τελειότητα τοῦ Θεοῦ, πρός τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά τείνωμεν καί νά κινούμεθα συνεχῶς. Ἐπειδή δέ ἡ τελειότης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος, ἡ πορεία μας πρός τό καθ᾿  ὁμοίωσιν αὐτῆς εἶναι ἐπίσης ἄπειρος καί ἀτελεύτητος. Πάντοτε ὑπάρχει ἐπίπεδον τελειότητος ἀνώτερον ἐκείνου εἰς τό ὁποῖον εὑρισκόμεθα ἑκάστοτε καί διά τοῦτο πάντοτε πρέπει νά ἐπιζητοῦμεν τήν πρόοδόν μας τήν πνευματικήν καί τήν μεταμόρφωσίν μας, ὡς προτρέπει καί ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς καί θεασάμενος μυστήρια ἄρρητα Ἀπόστολος Παῦλος, γράφων: «Ἡμεῖς δέ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύματος». (Β' Κορ. 3, 18).
Ὅσον καθαίρεται ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος, ὅσον περισσότερον καθαρίζεται ὁ πνευματικός ὀφθαλμός μας, τόσον καθαρώτερον βλέπομεν τόν ἑαυτόν μας καί τά πάντα καί αὐτή ἡ ἀλλαγή, αὐτή ἡ βελτίωσις τῆς θεάσεως τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου καί τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, συνιστᾷ μετάνοιαν, μίαν δηλονότι νεωτέραν καί βελτιωμένην κατάστασιν τοῦ πνεύματός μας, ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα μέχρι τοῦδε. Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοιαν, ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βασική προϋπόθεσις τῆς πνευματικῆς προόδου καί τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ καθ᾿  ὁμοίωσιν πρός τόν Θεόν τῆς ὑπάρξεώς μας.
            Ἡ μετάνοια, βεβαίως, διά νά εἶναι πραγματική, πρέπει νά συνοδεύεται καί ἀπό ἀναλόγους καρπούς, ἰδίᾳ δέ ἀπό τήν συγχώρησιν τῶν συνανθρώπων μας καί τήν πρός αὐτούς ἀγαθοεργίαν. Ἡ ἐξ ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπον κίνησις τῆς καρδίας μας πρός τήν ἀποδοχήν αὐτοῦ καί τήν κατά τό ἐφικτόν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν του, ἀποτελεῖ βασικόν στοιχεῖον τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας. Ἡ ὁδός, ἄλλωστε, τῆς μετανοίας εἶναι ἁμαρτημάτων κατάγνωσις καί ἐξομολόγησις αὐτῶν, τό μή μνησικακεῖν, εὐχή ζέουσα καί ἀκριβής, ἐλεημοσύνη, ταπείνωσις, ἀγάπη πρός πάντας, νίκη τοῦ καλοῦ ἐπί τοῦ κακοῦ, ἀποφυγή κενοδοξίας καί ματαίας ἐπάρσεως, μαραινομένης αὐστοστιγμεί.
Τήν ἐντός τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πάλην τῆς μετανοίας ἀποκαλύπτει «τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου τό διάφορον....» καί καλεῖ ἡμᾶς πάντας νά «μισήσωμεν τοῦ μέν τήν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ νά ζηλώσωμεν τήν εὐκατάνυκτον εὐχήν», προσευχόμενοι ἐκτενῶς μετά δακρύων «ὁ Θεός ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς καί ἐλέησον ἡμᾶς».
            Ἡ ἀρχομένη περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προσφέρεται, ἐν μέσῳ τῆς ἐκτεταμένης ἐπί παγκοσμίου ἐπιπέδου οἰκονομικῆς κρίσεως, διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς βοηθείας μας πρός τόν συνάνθρωπον. Οὕτως ἐνεργοῦντες φιλανθρώπως καί ἐκδηλώνοντες ἐμπράκτως τήν μεταστροφήν μας, ἀπό τήν μέχρι τοῦδε ἀτομικιστικήν ἀντιμετώπισιν φαρισαϊκῶς τῆς ζωῆς πρός μίαν συλλογικήν καί ἀλτρουϊστικήν τελωνικήν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς, θά ἔχωμεν πραγματοποιήσει μεγάλην καί ὠφελιμωτάτην μετάνοιαν καί ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τῆς ἀτομοκεντρικῆς ἀντιλήψεως καί θά ἔχωμεν βιώσει τήν μετάνοιαν ὡς πρός μίαν κεφαλαιώδη καί ἐσφαλμένην στάσιν ζωῆς διά τῆς μεταβάσεως ἀπό τήν ἀμαρτίαν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς κενοδοξίας εἰς τήν ἀρετήν τῆς φιλαλληλίας, «ζηλοῦντες τοῦ τελώνου καλῶς τήν ἠλεημένην ταπείνωσιν καί γνώμην».  
Ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ κήρυκος καί ἐμπειρικοῦ διδασκάλου τῆς μετανοίας, εἰσερχόμενοι εἰς τήν σωτηριώδη ταύτην περίοδον τῆς καθάρσεως καρδίας καί πνεύματος, ἵνα ὑποδεχθῶμεν τό Πάθος, τόν Σταυρόν, τήν Ταφήν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, οὐχί συμβόλοις καί λόγοις μόνον, ἀλλά ἐμπράκτως καί βιωματικῶς, μετ᾿ αὐτοῦ διαχρονικῶς προτρεπόμεθα καί παρακαλοῦμεν καί ἱκετεύομεν καί ἡμεῖς ὁ ἐν τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ ἐλάχιστος: «τῆς μετανοίας ἐστί, τό καινούς γενομένους, εἶτα παλαιωθέντας ὑπό τῶν ἁμαρτημάτων, ἀπαλλάξαι τῆς παλαιότητος καί καινούς ἐργάσασθαι...ἐκεῖ γάρ τό ὅλον ἡ Χάρις ἦν».
Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα, ἠνέωκται ἐνώπιον ἡμῶν καιρός εὐπρόσδεκτος «τοῦ λυπεῖσθαι» καί  στάδιον ἀνανήψεως καί ἀσκήσεως ἵνα, «πρίν ἤ διαλυθῆναι τό θέατρον φροντίσωμεν τῆς ἡμῶν σωτηρίας», ἐν ἀληθεῖ καί βιωματικῇ καρδιακῇ μετανοίᾳ ἐφ᾿ οἷς «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν...οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλατο» ἡμῖν ὁ Κύριος, ἵνα «φείσηται ἡμῶν ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν» Χριστός ὁ Θεός, κατά τό μέγα Αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστον Ἔλεος, Οὗ ἡ σωτήριος Χάρις εἴη μετά πάντων.
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιδ´
                                + Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶνΟ Εσπερινός της Συγχωρήσεως την Κυριακή

Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι ὁ Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως θά τελεσθεῖ τήν 2α Μαρτίου ἐ.ἔ., Κυριακή τῆς Τυρινῆς καί περί ὥραν 17:30 εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης.
Παρακαλοῦνται οἱ χριστιανοί ὅπως προσέλθουν εἰς προσευχή καί συγχώρεση ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.Συμβουλές Κτηνιατρικής Διεύθυνσης για το σαρακοστιανό τραπέζι

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενόψει της περιόδου της σαρακοστής, επισημαίνει στους καταναλωτές  τα βασικότερα κριτήρια υγιεινής και αλλοιώσεων των αλιευμάτων:
Α. Όσον αφορά τα Μαλακόστρακα ( γαρίδες, γάμπερι, καραβίδες, καβούρια αστακοί κ.α).:
    
Τα νωπά μαλακόστρακα φέρουν όστρακο γυαλιστερό και υγρό τα πόδια, τους είναι στερεά προσκολλημένα στο σώμα και δύσκαμπτα, τα μάτια τους είναι διαυγή, το κρέας τους είναι κυρίως λευκό ή λευκοκίτρινο και συμπαγές,  και η οσμή τους ευχάριστη.
Τα αλλοιωμένα μαλακόστρακα έχουν συνήθως όστρακο ξηρό και γλοιώδες, τα πόδια τους αποσπώνται εύκολα, τα μάτια τους είναι βυθισμένα, η κοιλιά τους μαλακή και γλοιώδης, το κρέας τους είναι μαλακό και με κηλίδες κίτρινές ή μελανές και παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή.
Β. Όσον αφορά τα Μαλάκια (Κεφαλόποδα, Οστρακοειδή).
·      Κεφαλόποδα (χταπόδια, μοσχοί, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές):
Τα νωπά κεφαλόποδα πρέπει να έχουν οσμή ευχάριστη τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά στην κοιλότητα, σάρκα συμπαγή και ελαστική με όψη μαρμάρου, πλοκάμια και βεντούζες σταθερά στην έλξη, και η επιφάνεια τους να είναι υγρή και γυαλιστερή, τα μάτια να είναι γυαλιστερά και ζωηρά χωρίς κηλίδες.
Συνηθέστερες μεταβολές στα αλλοιωμένα κεφαλόποδα:  Έχουν μάτια σβησμένα, σάρκα ξηρή, θολή, μυρίζουν δυσάρεστα και η εξωτερική τους επιφάνεια καλύπτεται από βλέννα. Συνήθως το ροζ χρώμα στην επιφάνεια είναι η συχνότερη εμφανής αλλοίωση.
Για την νοθεία: οι μοσχοί φέρουν οκτώ πλοκάμια με μία σειρά βεντούζες, ενώ στα χταπόδια υπάρχουν δύο σειρές βεντούζες. Στα καλαμάρια τα τριγωνικά πτερύγια καταλαμβάνουν τα 2/3 του σώματος ενώ στα θράψαλα τα ίδια πτερύγια καταλαμβάνουν το 1/3 του σώματος.
·      Οστρακοειδή (μύδια, στρείδια. κυδώνια, χτένια, αχιβάδες, γυαλιστερές κλπ)
Τα δίθυρα μαλάκια, εφόσον πωλούνται με κέλυφος, πρέπει να είναι ζωντανά. Το κέλυφος τους είναι κλειστό και ανοίγει δύσκολα με μαχαίρι ενώ αν παραμένει ανοιχτό με μία ελαφρά πίεση με τα δάκτυλα πρέπει να κλείσει ερμητικά. Το υγρό που περιέχει είναι άοσμο και διαυγές. Η σάρκα είναι σταθερά προσκολλημένη στο κέλυφος, υγρή, γυαλιστερή και το χρώμα της είναι  χαρακτηριστικό για κάθε είδος. Η σάρκα του συσπάται μετά από ένα μικρό τσίμπημα με καρφίτσα ή αν ρίξουμε μερικές σταγόνες λεμονιού.
Τα νεκρά δίθυρα έχουν κέλυφος ανοιχτό που δεν αντιδρά στην πίεση, ενώ έχουν οσμή δυσάρεστη.
Όλα τα δίθυρα μαλάκια πρέπει να προέρχονται από περιοχές υγειονομικά ελεγχόμενες από την κτηνιατρική υπηρεσία. Προς πώληση διατίθενται μόνο αφού διέλθουν από το Κέντρο Αποστολής (ΚΑ), εκεί συσκευάζονται σε δίχτυ, και στο εσωτερικό του τοποθετείται αδιάβροχη καρτέλα, όπου αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός του κέντρου αποστολής, η ημερομηνία συλλογής και η προέλευσή των διθύρων. 
Τα μύδια που πωλούνται χωρίς κέλυφος συσκευάζονται σε πλαστικό σακουλάκι που περιέχει ποσότητα νερού. Στην συσκευασία επάνω πρέπει να είναι ευανάγνωστος ο κωδικός της   εγκατάστασης  αποκελύφωσης καθώς και η προέλευσή τους. Η ημερομηνία ανάλωσης ορίζεται με ευθύνη του παραγωγού, καλό είναι όμως να μην υπερβαίνει τις πέντε ημέρες από την ημέρα αποκελύφωσης.
Τα κατεψυγμένα διατηρούνται στο κατάστημα πώλησης στους –18oC και διατίθενται μόνο συσκευασμένα χωρίς ενδείξεις απόψυξης (παραμόρφωση συσκευασίας). Εξωτερικά της συσκευασίας τους φέρουν το υγειονομικό σήμα της επιχείρησης, η ημερομηνία κατάψυξης και  η προέλευσή των διθύρων. 
Η απόψυξη των αλιευμάτων επιτρέπεται μόνο από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αυτά διατίθενται συσκευασμένα με την ένδειξη «αποψυχθέντα» και φέρουν τον κωδικός της εγκατάστασης απόψυξης. Η απόψυξη στα σημεία πώλησης ακόμη και εάν αυτά επισημαίνονται ως «αποψυχθέντα» δεν επιτρέπεται.
Γ. Όσον αφορά τα  Εχινόδερμα:
Οι αχινοί πωλούνται ζωντανοί. Η αναγνώριση των ζωντανών βασίζεται στα αγκάθια τους που μένουν όρθια και κινούνται όταν μένουν σε ηρεμία. Το εσωτερικό υγρό είναι διαυγές, άχρωμο και άοσμο.
Δ. Άλλα σαρακοστιανά εδέσματα
Για τις κονσέρβες θαλασσινών θα πρέπει να προσέχουμε να μην είναι διογκωμένες, να μην φέρουν σκουριά, να μην υπάρχει έξοδος υγρού περιεχομένου, και να αναγράφονται στην ετικέτα η ημερομηνία παραγωγής, η επωνυμία του παρασκευαστή και ο κωδικός αριθμός Ε.Ε. της επιχείρησης.  Κατά το άνοιγμα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κανονικό χρώμα του περιεχομένου και των εσωτερικών τοιχωμάτων καθώς και στην οσμή.
Ταραμάς: Το χρώμα του πρέπει να είναι ομοιόμορφα θολό ερυθρό, η σύσταση του μαλακή, και η οσμή του θυμίζει εκείνη της ρέγγας, η γεύση του είναι αλμυρή και ποτέ δεν πρέπει να  είναι  πικρή ή όξινη.
Αυγοτάραχο: το χρώμα του είναι συνήθως καστανό, με την εξωτερική μεμβράνη να  προσφύεται καλά στα αυγά. Η σύστασή του είναι σκληρή, η οσμή του ευχάριστη και η γεύση του αλμυρή. Όταν είναι αλλοιωμένο η οσμή του είναι δυσάρεστη, η γεύση του πικρή και η σύσταση του μαλθακή.
Η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ συστήνει σε  όλους τους καταναλωτές, να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. τα οποία φέρουν ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας. Επίσης καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

Τέλος ενημερώνουμε πως  οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά και με μεγαλύτερη ένταση.

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Όσοι μοιράζονται δεν χάνονται...


Σήμερα το Ευαγγέλιο έλεγε για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και πως θα κριθούμε. Πώς θα χωριστούμε σε πρόβατα και κατσίκια. Γιατί είχαμε μια ζωή που ήμασταν δίκαιοι ή άδικοι. Χθες ήταν Ψυχοσάββατο. Και πήγαμε στα μνήματα να κάνουμε το μνημόσυνο στο μπαμπά μου. Γεμάτα από κόσμο. Παλιά θυμάμαι πόσο φοβόμουν που πήγαινα σε αυτό το μέρος. Τώρα όμως έγινε γειτονιά μας γιατί εκεί είναι ο αγαπημένος μας μπαμπάς. Μπορεί να μη πηγαίνω συνεχώς αλλά όταν πηγαίνω νιώθω οικεία. Γιατί να φοβηθώ;
Η αλήθεια είναι ότι ζωντάνεψαν και οι αναμνήσεις του θανάτου του πατέρα μου λόγω και του θανάτου του Σάκη Μπουλά. Είχε στο τέλος τη μορφή που είχε ο μπαμπάς μου. Και οι δύο χτυπημένοι από τον καρκίνο αλλά όχι νικημένοι. Μπορεί να είχαν φθαρεί τα σώματα τους όχι όμως οι ψυχές τους. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα για όλους μας που φοβόμαστε τα πάντα. Άνθρωποι με κατεστραμμένα κύτταρα να παλεύουν μέχρι τέλους για να δείξουν πως η ζωή δεν τελειώνει εάν δεν το θέλει ο Κύριος. Στην ουσία δεν τελειώνει  ποτέ για εμάς που πιστεύουμε στην Ανάσταση. Η συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη έχει γράψει πως «Τους ωραίους ανθρώπους δεν τους λυπάσαι ούτε στην πιο σκληρή τους ώρα».
Πώς αυτό συνδέεται με το Ευαγγέλιο το σημερινό; Μα αυτοί που μοιράστηκαν στους συνανθρώπους, έγιναν τροφή, νερό, ρούχο, φιλοξενία, νοιάξιμο, αγάπη δεν πεθαίνουν ποτέ. Ζούνε καταρχήν στις ζωές όλων. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Τότε που όπως έχει πει σε ομιλία του ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος θα κριθούμε μεταξύ μας. Δεν θα μας κρίνει ο Κύριος. Θα λένε οι άνθρωποι για αυτούς που τους βοήθησαν. Όλοι οι άσημοι αδελφοί μας.
Σίγουρα υπάρχουν και μίση, έριδες, ζήλειες και αρνητικά συμβάντα στις σχέσεις των ανθρώπων. Αλλά όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή και κάνουμε ταμείο και περνάει από μπροστά μας η ταινία των όσων περάσαμε σίγουρα αναγνωρίζουμε αυτούς που μας ωφέλησαν, μας έδωσαν ζωή και μας έκαναν να πιστέψουμε πως «Άξιζε αυτή η βόλτα που μας χάρισες στη γη, Θεέ μου».
Είναι αλήθεια πως βλέπεις ανθρώπους γεμάτους Φως που μοιάζουν στο Χριστό, αυτοθυσιαζόμενοι και μέσα από αυτούς δοξολογείς τον Κύριο! Γιατί είναι πραγματικές εικόνες Του. Τους βλέπεις και τους χαίρεσαι. Είσαι μαζί τους και χωρίς να πεις τίποτα μαζί τους, νιώθεις χαρά. Αυτούς λοιπόν δεν θα ήθελες να πεις στον Θεό πως σε βοήθησαν; Να τους βάλει στους δίκαιους.
Να ευχηθώ φίλες και φίλοι αναγνώστες να έχουμε όλοι μας μια καλή μαρτυρία στο Θεό. Ανθρώπους που κάναμε χαρούμενους, ευτυχισμένους, ανακουφισμένους, παρηγορημένους με την αγάπη μας. Και ας μην ξέρουμε τι κάναμε. Γιατί μετά κινδυνεύουμε από την περηφάνια και την αλαζονεία. Δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Εμείς βάζουμε την καλή διάθεση και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει ο Κύριος και μας κάνει δοχεία χάριτος και φωτός.
Αρκεί να πούμε «Κύριε έλα και μεταμόρφωσε μας, Εσύ. Δώσε μας Μετάνοια. Δώσε μας Ταπείνωση. Δώσε μας όλα εκείνα που μας κρατάνε πεινασμένους, διψασμένους, γυμνούς, φυλακισμένους, ασθενείς, μακριά Σου. Για να μπορούμε και εμείς να γίνουμε όπως Εσύ. Να αφιερωθούμε στο συνάνθρωπο. Ακόμη και όταν μας σταυρώσει ο συνάνθρωπος να τον δικαιολογούμε και να ζητάμε να συγχωρεθεί. Από καρδιάς και όχι από οίκτο ή επειδή αισθανόμαστε ανώτερα όντα».
Σε μια εβδομάδα μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Καλούμαστε να διανύσουμε έναν δύσκολο δρόμο που θα μας οδηγήσει όμως στην Ανάσταση.
Καλή Σαρακοστή και Καλή Ανάσταση!

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Το πρόγραμμα των Θρακικών Λαογραφικών εορτών σήμερα 21/2/2014

Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 το πρόγραμμα εκδηλώσεων των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών περιλαμβάνει:

Παραδοσιακοί Χοροί - Τα Νιάτα να χαρείτε
19:00- Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης
Οι μικροί χορευτές των Λαογραφικών Συλλόγων παρουσιάζουν την αξιόλογη δουλειά τους σε μια υπέροχη βραδιά γεμάτη φρεσκάδα και ζωντάνια. Αξίζει να χειροκροτήσουμε τους μελλοντικούς συνεχιστές της παράδοσης, το μέλλον και την ελπίδα του τόπου μας.
Συμμετέχουν:
Πολιτιστικός Σύλλογος Ευμοίρου
Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης
Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αβάτου «Άβαντες»
Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες»
Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης
Σύλλογος Εβριτών Ν. Ξάνθης
Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου «Γεώργιος Βιζυηνός»
Bal d' efant - ΦΕΞ
16:00 Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΞ 

Επιστημονική Ημερίδα Λαογραφίας - Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης
17:00 Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης 
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π., Καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9
17.00 Επιστημονική Ημερίδα Λαογραφίας
Θέμα: Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του «παραδοσιακού» και του «νεωτερικού» (ειδικότερα του “popular”) λαϊκού πολιτισμού.
Πρόγραμμα-Εισηγητές:
17.00-17.05 Σοφιανός Ουτατζής Διευθυντής Ι.Θ.Τ.Π., Ιστορικός
17.05-17.15 Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Διδάκτωρ Επιστημολογίας
17.15-17.30 Ιωάννης Μπακιρτζής Λέκτορας Δ.Π.Θ.
17.30-17.45 Θανάσης Μουσόπουλος Φιλόλογος-Ιστορικός
17.45-18.00, Ελευθέριος Χαρατσίδης Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.
18.00-18.30 Δημοτικά τραγούδια από την Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Καραγιαννίδη
18.30-19.00 Διάλειμμα
19.00-19.15 Νικόλαος Κόκκας Εκπαιδευτικός
19.15-19.30 Γαρυφαλιά Θεοδωρίδου Υποψήφια Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.
19.30-19.45 Νικόλαος Κωνσταντινίδης Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.
19.45-20.00 Μανόλης Σέργης Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Στους ενδιαφερομένους θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης 
Αποκριές με παίδες εν δράσει...στη μαγειρική - Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης
17:00 Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης
Κτήριο 1, 12 Αποστ. - Οδ. Ανδρούτσου
17.00 - 20.00 Αποκριές με παίδες εν δράσει…στη μαγειρική
Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης οργανώνει Σεμινάριο Μαγειρικής για παιδιά 6-13 ετών σε  συνεργασία με την βραβευμένη CHEF,  Στέλλα Σπανού.
Αποκριάτικα μαγειρέματα με τους μικρούς μας φίλους…
Σε μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, τα παιδιά θα ψήσουν, θα διασκεδάσουν και θα μάθουν να δημιουργήσουν μέσα από αγνά  υλικά υπέροχα γλυκίσματα καθώς και παραδοσιακές πίτες  με στόχο να κάνουν κτήμα την κουζίνα του τόπου μας αλλά και την θρεπτική αξία των δημιουργιών τους.
Αποκριάτικο Swing Party - ΦΕΞ
22:00 Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΞ
Η ομάδα LINDY HOP [swing] της Φ.Ε.Ξ, διοργανώνει ένα πολύ διαφορετικό αποκριάτικο Swing  Party.
To Lindy Hop είναι ο χορός στη swing μουσική. Είναι το πρώτο από όλα τα είδη Swing χορού που γνωρίζουμε σήμερα και συνδέεται στενά με την Big Band Swing Music των δεκαετιών 1920 έως 1940…  
Ντυθείτε ό, τι πιο αστείο σας κατέβει…Σας περιμένουμε.
Batizado & Troca de Corda - ΦΕΞ
Παρασκευή, 21/02 έως Κυριακή, 23/02
Στην πόλη της Ξάνθης
Η "Πόλη με τα 1000 χρώματα" είναι και φέτος η επιλογή του Contra Mestre Ligeirinho ως βάση για φέτος, για ένα απίστευτο ΠΣΚ γεμάτο Capoeira, Rodas, Μουσική και Party!
Καθώς η διοργάνωση φέτος έχει επετειακό χαρακτήρα, αφού ο Contra Mestre Ligeirinho κλείνει 10 χρόνια ενεργής παρουσίας  στο χώρο,  το event θα έχει θέμα “Arcade 80s-90s”, δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι, παροτρύνοντας όλους τους Capoeiristas και μη, να μπουν στην "Roda" και να παίξουν. Στην Roda της Capoeira, στον "κύκλο της ζωής" πάρε την πρωτοβουλία και Δράσε, Παίξε...Απόλαυσε...
Batizado:(Ελεύθερη Μετάφραση: Βάφτιση)

Η παραδοσιακή τελετή απονομής ζώνης (κορδόνι) στην Capoeira. Η Ιεραρχία είναι ένα σημαντικό στοιχείο κάθε πολεμικής τέχνης, άρα και της Capoeira. Το Batizado είναι η μύηση του ατόμου, λοιπόν, στον χώρο της Capoeira με έναν παραδοσιακό Afro-Βραζιλιάνικο τρόπο.  Η τελετή, όπου ένας μαθητής έχει "βαφτιστεί" ήδη και παίρνει την επόμενη ζώνη του, ονομάζεται "Troca de Corda". Αυτό κάνει το Batizado πραγματικά αξέχαστο μιας και συμβαίνει μια μόνο φορά στην καριέρα ενός Capoeirista. Το υψηλότερο επίπεδο όλων στην Capoeira είναι αυτό του "Mestre". Ελάτε να παίξουμε λοιπόν...

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο Μητροπολίτης πρώην Ερζεγοβίνης κ.κ. Αθανάσιος Γέβτιτς στην Ξάνθη

Η Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου διοργανώνει εκδήλωση – βιβλιοπαρουσίαση το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου ε. ε. και ώρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ερζεγοβίνης κ.κ. Αθανασίου (Γέβτιτς): Οι Ομιλίες της Ξάνθης, (εκδόσεις Δόμος).

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, ο ιδρυτής των εκδόσεων «Δόμος» θεολόγος κ. Δημήτριος Μαυρόπουλος, ο φιλόλογος κ. Γεώργιος Φραντζολάς, καθηγητής Μ.Ε και ο συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Χριστός: Η χώρα των ζώντων».

Εθελοντική δράση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Με πρωτοβουλία του προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Γενισέας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε προχθές (18-2-2014) το μεσημέρι, δενδροφύτευση σε δημοτική έκταση, στα Βαφέικα Ξάνθης.
Για την επιτυχία της εθελοντικής δράσης των αστυνομικών, σημαντική ήταν η συμβολή των υπάλληλων του Δήμου Αβδήρων και των κατοίκων της περιοχής.
Πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις 300 περίπου δενδρυλλίων, κυρίως ακακίες, πεύκα, πλατάνια, κυπαρίσσια, σφενδάμια, αμυγδαλιές και δενδρολίβανα, τα οποία παραχώρησε το Δασαρχείο Ξάνθης.   

Σύλληψη ημεδαπής διωκόμενης με Ένταλμα Σύλληψης

Συνελήφθη σήμερα (20-2-2014) το πρωί, στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, 36χρονη ημεδαπή, η οποία διώκεται με Ένταλμα Σύλληψης από τις Ελληνικές Δικαστικές Αρχές, για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης. 

Πώς τσικνίζουν σήμερα οι Ξανθιώτες

Σήμερα Τσικνοπέμπτη ο χορός, το τραγούδι, το κέφι πρωταγωνιστούν στο Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Ας δούμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Αποκριάτικη γιορτή – 20:00
Χώρος καφέ «Εμπορικό» - Πεζόδρομος οδός Ελπίδος 
Ο Ποδηλατικός σύλλογος Ξάνθης ο ΠΗΓΑΣΟΣ, σας προσκαλεί στο αποκριάτικο πάρτι του.
Ντυθείτε μασκαράδες με θεματολογία το Ποδήλατο και ελάτε να διασκεδάσουμε.
20:00 Αθλητικό Κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης
Το μουσικό σχήμα «Μπάντα Τέτοια» προϋπήρχε της ονομασίας του από το 2005. Έξι χρόνια αργότερα, το λογοπαίγνιο Μπάντα τέτοια γίνεται η αφορμή για την επωνυμία του. Τα μέλη που το απαρτίζουν: Τσαρμαντίδης Γεράκης στα πνευστά (κλαρίνο, καβάλ, σαξόφωνο), Παραπέρογλου Γιώργος στο ακκορντεόν, Μίχου Γιώργος στο λαούτο και Τσαρμαντίδης Γιάννης-Παντελίδης Μελέτης στα κρουστά (νταούλι, τουμπελέκι, ντέφια, γκραν κάσα). Η σύνθεση της ορχήστρας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο ισχύει και για το ρεπερτόριο που αποδίδει (Θράκη, Μακεδονία, Μ. Ασία, Νησιά, υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα). Αρωγοί σε αυτό, είναι οι άμεσοι συνεργάτες του σχήματος και οργανοπαίχτες ( γκάιντα, βιολί, τρομπέτα κ.α.)
Οι μουσικοί του σχήματος πέραν των αρχικών ερεθισμάτων για την ενασχόληση τους με κάποιο μουσικό όργανο, διατηρούσαν την επαφή τους με την μουσική και τον χορό μέσω της εκπαίδευσης. Είτε σαν μαθητές μουσικών σχολείων, είτε σαν φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. (τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής) σχετικών με το αντικείμενο. Η παρουσία της ορχήστρας στα πολιτιστικά δρώμενα, έρχεται σε παράλληλη δράση με εκείνη των ποικίλων συλλόγων(πολιτιστικών, μορφωτικών κ.α.) και των ενεργειών αυτών για την «παράδοση». Συμμετέχοντας σε παραστάσεις των χορευτικών τμημάτων τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εμπλουτίζοντας λοιπές εκδηλώσεις των συλλόγων για την ψυχαγωγία των μαζών (χοροεσπερίδες, πανηγύρια).
Τσικνοπέμπτη, έτσι λέγεται η Πέμπτη της Κρεατινής εβδομάδας, μία γιορτή  που δίνει την ευκαιρία στα νοικοκυριά να καταναλώσουν με εορταστικό τρόπο ό, τι κόκκινο κρέας τους έχει απομείνει πριν από τη νηστεία της Σαρακοστής. Ουσιαστικά  έρχεται να μας θυμίσει συνήθειες αλλοτινών εποχών, όπου όλοι γλεντούσαν ψήνοντας τα κοψίδια, τραγουδώντας, χορεύοντας και πίνοντας κρασί.
Την βραδιά αυτή γιορτάζουν οι Σύλλογοι της πόλης με χορό, μουσική αλλά και εδέσματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Συμμετέχουν:
Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης
Κρητική Αδελφότητα Ν. Ξάνθης
Σύλλογος Κιμμερίων Ν. Ξάνθης «Ο Αμφέραος»
Σύλλογος Εβριτών Ν. Ξάνθης
Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες»
Σύλλογος Κυπρίων Ν. Ξάνθης
Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»
Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης
Αρμενική Κοινότητα Ξάνθης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι»
Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης
Σύλλογος Ποντίων Χορευτών «Τραντέλλενες»
Πολιτιστικός Σύλλογος Ευμοίρου
Σύλλογος Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»
Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ - 21:00- Ρεμπέτικη βραδιά

Τσίκνες γεμίζουν την ατμόσφαιρα και της παλιά πόλης. Σ’ αυτό το κλίμα τα εργαστήρια της ΦΕΞ και οι μουσικοί παραγωγοί του Ράδιο Ξάνθη 93,5 οργανώνουν μια μουσική βραδιά και σας προσκαλούν τσικνίζοντας, πίνοντας και χορεύοντας, ν’ ακολουθήσετε τους ρυθμούς του Ξανθιώτικου καρναβαλιού.

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Αγιασμός στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Μητρόπολης Ξάνθης "Διακονία στα FM"

Την Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου και ώρα 7:00 το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, τέλεσε τον Αγιασμό του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου  ΔΙΑΚΟΝΙΑ στα FM 93,8, ο οποίος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Νεότητας και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, παρουσία των εθελοντών παραγωγών και τεχνικών, Κληρικών και Λαϊκών.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού, που απετέλεσε και την πρώτη απ’ ευθείας μετάδοση προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε την Βασιλόπιτα του Ραδιοσταθμού και όλους τους Συντελεστές του.


Οι εκδηλώσεις του Ξανθιωτικού Καρναβαλιού σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2014

Το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών περιλαμβάνει για σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014:
20:00 Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης
Ο Σύλλογος Ποντίων Χορευτών Ξάνθης «ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΕΣ», παρουσιάζει τη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Πόντος έν άστρον φωτεινόν, οψέ, σήμερον και πάντα».
Πρόκειται για μια νοσταλγική - ιστορική αναδρομή στον πολιτισμό και την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, μέσα από αφηγήσεις, τραγούδι και χορό.
Το χορευτικό του Συλλόγου μας θα παρουσιάσει χορούς από διάφορες περιοχές του Πόντου ενώ με τη συνοδεία της λύρας του Αντώνη Νικηφορίδη και του νταουλιού του Δημήτρη Κυριακίδη, ο Γιώργος Ορφανίδης θα μας συγκινήσει ερμηνεύοντας τραγούδια της αλησμόνητης πατρίδας των ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΩΝ.
Ομαδική Έκθεση Γλυπτικής Ξανθιωτών Δημιουργών στη Δημοτική Πινακοθήκη
Συμμετέχουν:
Αδαμίδης Αδάμ, Βαϊτσης Τριαντάφυλλος, Γεωργαντζής Κωνσταντίνος, Γκεβρέκη Δήμητρα, Κούνδρια  Ασπασία, Κουτσούμπας Αντώνιος, Μανφρεντίνι Σέλβα, Μαστράφη Έφη,
Μαυροδής Θάνος, Παπινιάν Γεώργιος, Στεφανίδης Γιάννης, Τσαντίδης Αλέξανδρος, Τσεβρένης Ιωάννης, Τσοτανίδου-Κορωνάκη Ελένη, Χασάπη Χαρούλα, Χατζησάββας
Παναγιώτης, Φερεστραουάρου Μίκη.
Διάρκεια Έκθεσης: από 12-2-2014 έως 8-3-2014
Ώρες λειτουργίας: από Δευτέρα έως Σάββατο 08.30-14.00 και 18.00 – 21.00
20:00 Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης
Από το αρχείο της ΦΕΞ ένα αφιέρωμα στο μύθο του Ορφέα.
Η Κινηματογραφική Λέσχη και το Θεατρικό Εργαστήρι της ΦΕΞ παρουσιάζουν ταινίες που οι δημιουργοί τους εμπνευστήκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά Καφέ του Jean Cocteau  στον Αμερικάνικο νότο του Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου Κούνδουρου στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του Marcel Camus.  * Ακόμη στους 93,5 Ράδιο Ξάνθη  σχόλια, soundtrack, συζητήσεις…
Πληροφορίες : Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ  Ξάνθης – τηλ. 2541025421 

Είσοδος ελεύθερη

"Νόστιμες αναμνήσεις από τη Θράκη"

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014,στις 19:00, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης παρουσιάζουν το βιβλίο του Θανάση Πανδρευμένου με τίτλο:


«Νόστιμες Αναμνήσεις από τη Θράκη»
Οι Νόστιμες αναμνήσεις από τη Θράκη, μια σύνθεση εύθυμων ιστοριών από την ζωή της Κομοτηνής των προηγούμενων δεκαετιών και καταγραφής συνταγών μαγειρικής, όπως  αυτές διασώθηκαν μέσα από τα παλιά τετράδια συνταγών και τις μνήμες των παλαιότερων. Πρόκειται για λεύκωμα 300 σελίδων, που περιέχει 15 μικρές ιστορίες. Στις ιστορίες αυτές αναφέρονται  περίπου 150  τοπικές συνταγές, που περιγράφονται σε κάθε κεφάλαιο αναλυτικά και με την ανάλογη ολοσέλιδη φωτογράφηση. Αν ψάχνετε για συνταγές με κρέμες γάλακτος, γλυκόξινες σάλτσες, ή υλικά περίεργα, φερμένα από μακρινές εξωτικές χώρες καλά θα κάνετε να αναζητήσετε μια άλλη έκδοση. Αν, όμως, αναζητάτε συνταγές καθημερινές, που ακόμη μαγειρεύονται στα σπίτια μας, μνήμες από τις γεύσεις της Αν. Θράκης, της Μ. Ασίας και της Πόλης ή της Κομοτηνής του 50 και του 60, τότε αναζητήστε τις Νόστιμες αναμνήσεις από τη Θράκη
Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν:
·         Πένυ Καμπάκη-Βουγιουκλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
                    Γλωσσολογίας  Δ.Π.Θ. 
·         Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, Ιστορικός-Αρχαιολόγος
·         Σάκης Ζαϊτίδης, Υπεύθυνος  Εστιατορίων-Πτυχιούχος  Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.
Συντονίζει: Σοφιανός Ουτατζής, Διευθυντής Ι.Θ.Τ.Π.
Ο Θανάσης Πανδρευμένος γεννήθηκε στην Κομοτηνή, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Με καταγωγή της οικογένειας της μητέρας του από την Αδριανούπολη και την Ξάνθη, και του πατέρα του από την Κωνσταντινούπολη και την Μαρώνεια, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον, με έντονες τις μνήμες και τις επιδράσεις από τις χαμένες πατρίδες.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Θεσσαλονίκη και εργάσθηκε στην Αθήνα στο Υπ. Εσωτερικών και Εθν. Οικονομίας, ασχολούμενος με θέματα τουρισμού καθώς και συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών οικισμών .
Μετά το 1976 επιστρέφει στην Κομοτηνή, όπου εργάσθηκε ως διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Θράκης μέχρι και το 2008, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
Ασχολείται παράλληλα με την ζωγραφική και την φωτογραφία, εκθέτοντας έργα του σε πολλές πόλεις , όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, το Μόναχο, το Βερολίνο, το Φράϊσινγκ, η Βασιλεία, η Γενεύη, το Λουξεμβούργο   κ.α.
Το 2002 εμφανίζεται και στην λογοτεχνία με το βιβλίο του Αθ. Διάκου Αδιέξοδος Β΄, μια ηθογραφική αναδρομή στην Κομοτηνή του παρελθόντος, ενώ το 2004 συμμετέχει στην έκδοση του βιβλίου αφιερώματος στους θερινούς κινηματογράφους της Κομοτηνής με τίτλο  Τρυφερή είναι η νύχτα στα θερινά σινεμά .
Το 2005 εκδίδεται το λεύκωμα του Ροδόπης στιγμές, με φωτογραφίες του και κείμενα της Βίκης Τριανταφυλιά, μια έκδοση αφιερωμένη στις κρυμμένες ομορφιές της περιοχής της Ροδόπης, ενώ το 2008 κυκλοφόρησε το λεύκωμα- τουριστικός οδηγός Νομός Ροδόπης, με κείμενα και φωτογραφίες του ιδίου..
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  με την ευγενική υποστήριξη του Εστιατορίου Ξανθίππη και του οίνου ΣΓΟΥΡΙΔΗ στον πολιτιστικό πολυχώρο της Καπναποθήκης «Π», του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην οδό Καπνεργατών 9, στην Ξάνθη.
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ4300 ευρώ από τους Ξανθιώτες στους Κεφαλλονίτες σεισμοπαθείς

Το ποσό των 4.300 ευρώ συγκέντρωσαν οι Ξανθιώτες κατά την προτελευταία δισκοφορία που έγινε στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας, προς ενίσχυση των σεισμοπαθών αδελφών μας της Κεφαλονιάς. Ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στο Μητροπολίτη Ξάνθης δίνοντας παράλληλα τις ευχές του.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Για τον ξένο που έχουμε μέσα μας και φοβόμαστε τους δίπλα μας

Κατά καιρούς έχει λεχθεί από διάφορους ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές και ξενοφοβικοί. Πως έγιναν ξαφνικά αφιλόξενοι και γυρίζουν την πλάτη στους ξένους. Στους νόμιμους ή και στους παράνομους. Σε όσους άφησαν τις πατρίδες τους για να έρθουν στη δική μας για μια καλύτερη τύχη. Αυτό που με απογοητεύει είναι πως το πώς βλέπω και σε ανθρώπους που οι πρόγονοι τους ήρθαν διωγμένοι από άλλες πατρίδες και αντιμετωπίστηκαν ως ξένοι. Και τώρα μετά από κάποιες γενιές έγιναν οι ίδιοι ντόπιοι που βλέπουν τους άλλους ξένους.
Λόγω της περιοχής που γεννήθηκα και μεγάλωσα και ζω, της Ξάνθης, δεν μου κάνει εντύπωση η διαφορετικότητα. Σε τούτη τη γη ακούω πολλές γλώσσες, βλέπω διαφορετικές φυλές, ράτσες, συναντώ άλλους πολιτισμούς. Και αυτή η πολυχρωμία, αυτό το απίστευτο μωσαϊκό μου λείπει όταν πηγαίνω σε μέρη που είναι όλοι ίδιοι. Εδώ διαφέρουμε αλλά δεν μας νοιάζει. Ο ένας έχει συνηθίσει τον άλλο δίχως να τον ξενίζει αυτό το ξένο.
Όταν λοιπόν συναντώ ανθρώπους που δεν θέλουν τους ξένους στην περιοχή μου αναρωτιέμαι τι τελικά αγαπάνε σε αυτόν τον τόπο, γιατί για ένα πράγμα που ξεχωρίζει είναι ότι φιλοξενεί πολλούς ξένους αλλά όχι μεταξύ τους. Και να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε όσοι δεν μένετε στην Ξάνθη. Είμαι Σαρακατσάνα με άντρα Πόντιο και μένουμε σε μια περιοχή που παλιά ονομαζόταν προσφυγικά και έμεναν όσοι ήρθαν από τις χαμένες πατρίδες. Τώρα μένουν αρκετοί μουσουλμάνοι εδώ που μιλάνε πομάκικα ή και τούρκικα. Κοντά στην περιοχή μας είναι ο οικισμός του Δροσερού που είναι αθίγγανοι ΡΟΜ. Στην καθημερινότητα μου συναντώ Ελληνοπόντιους που μιλάνε ρώσικα. Τα τελευταία χρόνια επειδή άνοιξε ο δρόμος προς Βουλγαρία βλέπω και γείτονες μας από αυτή τη χώρα στην πόλη μου που ψάχνουν δρόμους. Στην πόλη μένουν, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Αρβανίτες, Ηπειρώτες, Βλάχοι, Εβρίτες, Πελοποννήσιοι, Αρμένιοι, Νησιώτες και από όλα τα μέρη της Ελλάδος γιατί έχουμε το Πολυτεχνείο και το Δ ΣΣ. Αλλά και από άλλες περιοχές της Ε.Ε. που ήρθαν εδώ για εργασία. Αφού υπήρχε γερμανικό εργοστάσιο αλλά και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών υπήρχαν καθηγητές από Αγγλία, Καναδά, Αμερική. Αλλά και στην Μονή της Αγίας Ειρήνης υπήρχαν παιδιά που είχαν έρθει από αραβικές χώρες. Στο δρόμο συναντώ Κινέζους μικροπωλητές αλλά και βλέπω κινέζικα μαγαζιά. Υπάρχουν επίσης και Αλβανοί εργάτες. Θα τολμήσω να πω πως είμαστε μια μικρή Νέα Υόρκη.
Και επέλεξε το κράτος να φέρει εδώ το Κέντρο Φύλαξης Λαθρομεταναστών. Χάρηκα που άκουσα στην εκπομπή του Νίκου Κοσμίδη: «Χριστός αυτός ο άγνωστος» στο Ραδιόφωνο της Μητρόπολης 93.8 δύο δασκάλους που διδάσκουν εθελοντικά την ελληνική γλώσσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι πως αυτό που ζήτησαν οι φυλακισμένοι λαθρομετανάστες είναι να φάνε μπακλαβά! Ένα γλυκό!!! Και έγινε η πρόταση από τον παρόντα στην εκπομπή Πρωτοσύγκελο π. Σωφρόνιο να μοιραστούν από το Τραπέζι της Αγάπης της Μητρόπολης.
Θα κλείσω με λόγια από τον Επιτάφιο Θρήνο του Χριστού. Αφιερωμένο σε όλους μας που κρύβουμε έναν ξένο μέσα μας και τον φοβόμαστε.
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸ ξένον·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι·

Δώσε μου τούτο τον ξένο, που από βρέφος σαν ξένος φιλοξενήθηκε στον κόσμο. Δώσε μου τούτο τον ξένο, που οι ομόφυλοι από μίσος τον θανατώνουν σαν ξένο. Δώσε μου τούτο τον ξένο, που παραξενεύομαι να βλέπω του θανάτου το (παρά)ξενο. Δώσε μου τούτο τον ξένο, που ήξερε να φιλοξενεί τους πτωχούς και τους ξένους. Δώσε μου τούτο τον ξένο, που οι Εβραίοι από φθόνο τον απεξένωσαν από τον κόσμο. Δώσε μου τούτο τον ξένο, για να κρύψω σε τάφο, που σαν ξένος δεν είχε που να γείρει το κεφάλι. 

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Πετυχημένος ο χορός του Συλλόγου Ποντίων Ξάνθης

Με  εκπληκτική συμμετοχή και εξαιρετικό κέφι πραγματοποιήθηκε, στις 15 Φεβρουαρίου 2014 στο μουσικό θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ», ο  ετήσιος χορός του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης που φέτος συνέπεσε με την συμπλήρωση 40 χρόνων από την δημιουργία του Συλλόγου.
«Καμαρώνουμε που σε αυτήν την σαραντάχρονη πορεία του  ο Σύλλογος Ποντίων νομού Ξάνθης πρωτοστάτησε, με ποικίλες δράσεις και δραστηριότητες στην ανάδειξη και  διατήρηση των παραδόσεων του Ελληνισμού του Πόντου.
Είμαστε περήφανοι που ο κόσμος της Ξάνθης μας αγκαλιάζει γιατί βλέπει τις σημαντικές πολιτιστικές παρεμβάσεις και συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.
Και αυτό οφείλεται στα μέλη του Συλλόγου, παλαιά και νέα, απλά μέλη αλλά και μέλη των Δ.Σ,  που ο κάθε ένας τους πρόσθεσε και προσθέτει  ένα λιθαράκι στην συλλογική προσπάθεια. Νοιώθουμε χρέος να ευχαριστήσουμε όσους από αυτούς είναι εν ζωή και να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε αυτούς που έφυγαν.
Συνεχίζουμε.
Με αγάπη, πείσμα, διάθεση προσφοράς και με την υπόσχεση:
Ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την πατρίδα μας το Πόντο.
Ότι δεν θα αφήσουμε την πλούσια ποντιακή διάλεκτο να χαθεί.
Ότι δεν θα λησμονήσουμε τις ρίζες μας» είπε μεταξύ άλλων στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ρωμανίδης Θεόδωρος,
Την κορυφαία αυτή εκδήλωση του συλλόγου τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των Βουλευτών κ  Κοντού Αλέξανδρου και κ. Σαλτούρου Δημήτρη,  ο αντιπεριφερειάρχης κ. Καραλίδης Φώτης, οι  Δήμαρχοι Ξάνθης κ. Στυλιανίδης Μιχάλης, Αβδήρων κ. Βασίλης Τσολακίδης,  ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος,,ο Αντιδήμαρχος κ. Μπένης Δημήτριος, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Παυλίδης Γιώργος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πούλιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της ΣΕΚΕ κ. Ταρενίδης Παναγιώτης, η Πρόεδρος του Σ.Πο,Σ Ανατ-Μακεδονία και Θράκης κα. Μαυρίδου Χρύσα, ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Χορευτών «Οι Τραντέλλενες, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κεχροκάμπου Καβάλας κ. Γιάννης Φουλίδης, φίλοι και μέλη από άλλους Συλλόγους της Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι καταξιωμένοι Πόντιοι καλλιτέχνες Γιώργος και Λάζος Ιωαννίδης , Αλέξης Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης, Γιάννης Πολυχρονιάδης.
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε:
-         Όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης
-         τους χορευτές, μικρούς και μεγάλους, των τμημάτων εκμάθησης χορών και τους χοροδιδασκάλους, Αποστολίδη Μίλτο,  Γαβριηλίδη Νεκτάριο, Τριανταφυλλίδου Μαρία και Αδαμίδου Αναστασία για την εξαιρετική παρουσίαση παραδοσιακών χορών
-         τους μουσικούς του Συλλόγου μας Ελευθεριάδη Θανάση, Πετρόπουλο Τάσο, Κουμουλίδη Γιώργου, Τσαρμαντίδη Κώστα και Γεράκη που πλαισίωσαν την παρουσίαση των χορευτικών μας.
-         Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την μεγάλη τους συμμετοχή και αγάπη προς τον Σύλλογο μας.
-          τα  Μ.Μ.Ε της πόλης μας για την προβολή της εκδήλωσης.

 Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης