Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Υπάλληλοι επί συμβάσει στον τομέα της φρούρησης και της πρόληψης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), δημοσιεύει ην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συγκροτήσει μια βάση δεδομένων υποψηφίων που θα μπορούσαν να προσληφθούν ως υπάλληλοι επί συμβάσει (ομάδα καθηκόντων I) στον τομέα της επιτήρησης και της πρόληψης.
Οι θέσεις θα έχουν έδρα τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του οργάνου.
Ο αριθμός των διαθέσιμων, έως το 2014, θέσεων είναι 425.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A.  Γενικές προϋποθέσεις
α)  να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β)  να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων·
γ)  να είναι τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας τους σε θέματα στρατολογίας·
δ)  να παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους εχέγγυα ήθους.
B.  Ειδικές προϋποθέσεις
I. Προσόντα
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει επιτυχώς την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα:
—  η κατοχή διπλώματος κλιμακίου πρώτης επέμβασης (ΕΡΙ) της Σχολής Πυροσβεστικής (ή ισοδύναμου) ή/και πρώτων βοηθειών, εκδοθέντων από εγκεκριμένη αρμόδια αρχή,
—  η κατοχή εξουσιοδότησης ασφαλείας, εθνικής ή ευρωπαϊκής.
II.  Απαιτούμενη εμπειρία/γνώσεις
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων στον τομέα της πρόληψης, της δημόσιας ή/και ιδιωτικής ασφάλειας, της επιτήρησης, της φρούρησης, της υποδοχής ή της προστασίας υψηλών προσώπων.
Θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα:
—  διετής εμπειρία, αποκτηθείσα είτε σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις είτε σε ομοσπονδιακή/εθνική/περιφερειακή ή τοπική διοίκηση ή συνέλευση είτε σε εταιρεία φρούρησης,
—  εμπειρία στον χειρισμό οργάνων/εγκαταστάσεων/υλικού ασφαλείας [ηλεκτρονικού σαρωτή αποσκευών, πυλών ανίχνευσης, κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως (CCTV) κ.λπ.],
—  εμπειρία εργασίας σε ομάδα,
—  εμπειρία αποκτηθείσα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον,
—  καλή γνώση των οδηγιών ασφαλείας εν γένει και κατάσβεσης πυρκαγιάς,
—  καλή γνώση πληροφορικής γραφείου
III.  Γλωσσικές γνώσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση  μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1 — κύρια γλώσσα) , καθώς και ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της γερμανικής, της αγγλικής ή της γαλλικής (γλώσσα 2).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (της επικύρωσης συμπεριλαμβανομένης): 30 Οκτωβρίου 2012 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (τηλ 2531082051 & 2531070855 email: komotini@europedirect.gr)
Το κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 290/A1, 26/09/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου