Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ»Μέσα στὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ περιστοιχίζουν τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴ διδασκαλία του ἀκούγεται ἡ ἱκετευτικὴ φωνὴ ἑνὸς τυφλοῦ: «Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με». Τὸ πλῆθος ἐνοχλημένο ἀπ’ αὐτὴ τὴ φωνὴ προσπαθεῖ νὰ τὴν σταματήσει, γιατὶ δὲν θέλει νὰ χάσει τὴν ὡραία διδασκαλία. Ἀλλ’ ὁ τυφλὸς ἐπιμένει νὰ κραυγάζει ἀκόμη δυνατότερα καὶ νὰ ζητᾶ ἔλεος. Εἶναι ἡ δυστυχία του ποὺ τὸν ὠθεῖ στὸ αἴτημα καὶ μάλιστα μὲ ἐπιμονή; Ἢ μήπως εἶδε καλύτερα ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μάτια τὸν Μεσσία καὶ ἀνεγνώρισε τὴ δύναμή του; Τὸ δεύτερο φαίνεται πιθανότερο ἀπὸ τὴ συνέχεια τῆς διηγήσεως. Ἕνα πλῆθος ἀπὸ ἐμπόδια στάθηκαν ἀνάμεσα στὸν τυφλὸ καὶ στὸν Μεσσία: Ἡ τύφλωσή του, ὁ πολὺς κόσμος, ἡ ἱερότητα τῆς ὥρας τῆς διδασκαλίας, οἱ ἐπιπλήξεις τοῦ κόσμου γιὰ νὰ σωπάσει. Κανένα ὅμως ἀπὸ τὰ ἐμπόδια αὐτὰ δὲν ἀποδείχθηκε ἀνυπέρβλητο. Ὁ πόθος του νὰ συναντήσει τὸ Χριστό, νὰ βρεῖ τὸ φῶς του, ξεπέρασε κάθε φραγμό.
Στὴν ἐπιμονὴ τοῦ τυφλοῦ ἕνας μόνο ἀνταποκρίνεται, κι αὐτὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἐνῶ πολλοὶ προσπαθοῦν νὰ καταπνίξουν τὴ φωνὴ τοῦ δυστυχισμένου γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται, ὁ Χριστὸς σταματᾶ, καλεῖ τὸν τυφλὸ κοντά του, τοῦ δίνει τὸ φῶς ἐπαινώντας τὴν πίστη του. Ὁ Χριστὸς διδάσκει συνεχῶς τὴν καινούργια διδασκαλία μὲ αὐθεντικότητα καὶ ἐξουσία, ἀποκαλύπτει τὸν Θεὸ καὶ τὴν βασιλεία του μὲ συναρπαστικοὺς λόγους καὶ ὡραῖες παραβολές. Συνάμα ὅμως δείχνει καὶ ἔμπρακτα τὴ δύναμη τῆς βασιλείας, τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ἕνας Θεὸς μὲ ὑψηλὲς καὶ βαθιὲς διδασκαλίες ἀλλὰ χωρὶς ἀγάπη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη δυστυχία δὲν θὰ προκαλοῦσε κανένα ἐνδιαφέρον. Ὁ Θεὸς ὅμως ποὺ φανερώνει στὸν κόσμο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς ἀγάπης μὲ κατ’ ἐξοχὴν ἐκδήλωσή της τὸ σταυρὸ καὶ τὴ θυσία.
Δύο σημεῖα προκαλοῦν ἰδιαίτερα τὴν προσοχή μας ἀπὸ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα: Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡ πίστη καὶ ἐπιμονὴ τοῦ τυφλοῦ ποὺ ξεπέρασε κάθε ἐμπόδιο γιὰ νὰ φτάσει στὴν ποθητὴ συνάντηση, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ προτεραιότητα ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστὸς στὸ ἔλεος σταματώντας τὴ διδασκαλία. Ἡ Ὀρθοδοξία χωρὶς ὀρθὴ πράξη μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἐμπόδιο στὸν καλοδιάθετο ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ συναντήσει τὸν Χριστό.                                                    
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου