Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Ευαγγέλιο ιγ 10-17 Λουκά

Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ῝Εξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ῾Υποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

Απόδοση σε απλή γλώσσα

Εκεῖνο τὸν καιρό, ἕνα Σάββατο δίδασκε ὁ ᾿Ιησοῦς σὲ κάποια συναγωγή. ᾿Εκεῖ βρισκόταν καὶ μιὰ γυναίκα, δεκαοχτὼ χρόνια ἄρρωστη ἀπὸ δαιμονικὸ πνεῦμα. ῏Ηταν κυρτωμένη καὶ δὲν μποροῦσε καθόλου νὰ ἰσιώσει τὸ σῶμα της. ῞Οταν τὴν εἶδε ὁ ᾿Ιησοῦς, τὴ φώναξε καὶ τῆς εἶπε· «Γυναίκα, ἀπαλλάσσεσαι ἀπὸ τὴν ἀρρώστια σου».῎Εβαλε πάνω της τὰ χέρια του κι ἀμέσως ἐκείνη ὀρθώθηκε καὶ δόξαζε τὸν Θεό. ᾿Ο ἀρχισυνάγωγος ὅμως, ἀγανακτισμένος ποὺ ὁ ᾿Ιησοῦς ἔκανε τὴ θεραπεία τὸ Σάββατο, γύρισε στὸ πλῆθος καὶ εἶπε· «῾Υπάρχουν ἕξι μέρες ποὺ ἐπιτρέπεται νὰ ἐργάζεται κανείς· μέσα σ’ αὐτές, λοιπόν, νὰ ἔρχεστε καὶ νὰ θεραπεύεστε, καὶ ὄχι τὸ Σάββατο».῾Ο Κύριος τοῦ ἀπάντησε· «῾Υποκριτή! ῾Ο καθένας σας δὲν λύνει τὸ βόδι του ἢ τὸ γαϊδούρι του ἀπὸ τὸ παχνὶ τὸ Σάββατο καὶ πάει νὰ τὸ ποτίσει; Κι αὐτή, ποὺ εἶναι ἀπόγονος τοῦ ᾿Αβραάμ, καὶ ὁ σατανὰς τὴν εἶχε δεμένη δεκαοχτὼ χρόνια, δὲν ἔπρεπε νὰ λυθεῖ ἀπ’ αὐτὰ τὰ δεσμὰ τὸ Σάββατο;» Μὲ τὰ λόγια του αὐτὰ ντροπιάζονταν ὅλοι οἱ ἀντίπαλοί του κι ὁ κόσμος χαιρόταν γιὰ ὅλα τὰ θαυμαστὰ ποὺ ἔκανε ὁ ᾿Ιησοῦς.


Ἡ σύγκρουση γιὰ τὴν ὁποία μᾶς μίλησε ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἔχει ἕνα χαρακτήρα τραγικό. Πρωταγωνιστές της εἶναι ἀπὸ τὴ μιά μεριὰ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἐκπρόσωπος τοῦ παρηκμασμένου θρησκευτικοῦ κατεστημένου, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἐλευθερωτὴς καὶ καινοποιός. Ἀφορμὴ τὸ πρόβλημα μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας τοῦ λαοῦ. Δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια «ἦταν κυρτωμένη καὶ δὲν μποροῦσε διόλου νὰ ἀνορθωθεῖ». Εἶχε πάει στὴ Συναγωγὴ νὰ ἀκούσει τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐκεῖ, «ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τὴν κάλεσε καὶ τῆς εἶπε: γυναίκα λυτρώνεσαι ἀπὸ τὴν ἀρρώστειά σου, ἔβαλε τὰ χέρια του ἐπάνω της, καὶ αὐτὴ ἀμέσως ὀρθώθηκε καὶ δόξαζε τὸν Θεό.» Στὸ γενικὸ αἴσθημα χαρᾶς καὶ δοξολογίας τοῦ Θεοῦ κάποιος διαφωνεῖ. Καὶ ὄχι ἁπλῶς δυσαρεστεῖται, ἀλλὰ ἀγανακτεῖ γιά καταπάτηση τοῦ νόμου! Ὁ ἀρχισυνάγωγος ὑψώνει φωνή, ἐπειδὴ ὁ Ἰησοῦς θεράπευσε τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου.

Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι ὁ τύπος αὐτὸς τοῦ ἀρχισυναγώγου δὲν ὑπῆρξε μοναδικὸ δεῖγμα στὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἔχει πολλοὺς μιμητὲς σὲ κάθε ἐποχή. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἐρεθίζονται περίεργα ἀπὸ τὸ καλὸ ποὺ κάνουν οἱ ἄλλοι καὶ σπεύδουν νὰ τὸ στηλιτεύσουν. Φθόνοι, πικρίες, ἰδιοτέλειες καλύπτονται συχνά κάτω ἀπὸ τὸ μανδύα ὑπερασπίσεως ἱερῶν καὶ ὁσίων. Τὸ φαινόμενο ἔχει πολύμορφες προεκτάσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς καὶ γενικότερα στὶς διαπροσωπικὲς καὶ κοινωνικὲς σχέσεις.Ριζικὰ ἀντίθετη ἀπὸ τὴ στάση τοῦ ἀρχισυναγώγου ὀρθώνετάι ἡ τακτικὴ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Νομοθέτης ἔχει μιὰ ἐντελῶς διαφορετική ἀντίληψη περὶ σχέσεων Νόμου καὶ ἀνθρώπων. Ἡ στοργὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἐνεργὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν πόνο τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου προέχει. «Τὸ Σάββατο ἔγινε γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ Σάββατο».Ὁ Χριστὸς δὲν ἀφήνει τὸν ἀρχισυνάγωγο νὰ παραπλανήσει τὴν δημόσια γνώμη μὲ τὴ δῆθεν ἀκρίβεια στὴν τήρηση τοῦ νόμου. Μὲ μιὰ ἀμείλικτη κριτικὴ σύρει τὴ μάσκα τοῦ κοπτομένου γιὰ τὶς θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ ἀποκαλύπτει ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν φαινομενικὸ αὐτὸ σεβασμὸ γιὰ τὰ συστήματα καὶ τὶς ἀρχὲς κρύβεται ἡ σκληρότητα καὶ ἡ πικρία ζυμωμένες μὲ τὰ πιὸ ἀπίθανα στοιχεῖα μικροπρέπειας, στενοκεφαλιᾶς καὶ ὑποκρισίας. «Ὑποκριτή, τοῦ λέει, ὁ καθένας σας δὲ λύνει τὸ Σάββατο τὸ ζώο του ἀπὸ τὴ φάτνη γιὰ νὰ πάει νὰ τὸ ποτίσει; Κι αὐτὴ λοιπόν, ποὺ εἶναι θυγατέρα τοῦ Ἀβραάμ, ποὺ τὴν εἶχε δεμένη ὁ σατανᾶς ἐπὶ δεκαοκτὼ χρόνια, δὲν ἔπρεπε νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμά της τὴν ημέρα τοῦ Σαββάτου;

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου