Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Εποχιακές προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου ΞάνθηςΤο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ. απόφαση 52/2015 (ΑΔΑ: 7ΙΙΞΟΚ7Ε-Π6Χ) του Διοικητικού Συμβουλίου, την αρ. 6841/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΟΡΟΡ1Υ-ΕΛΛ) έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 17 Αυγούστου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 20 έως και τις 24 Ιουλίου 2015, τηλ. 2541072554, κατά τις εργάσιμες ώρες.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (άρθρο 279, Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Β/08-06-2006).
Ο πρόεδρος

Πασχάλης Λύρατζης
http://www.cityofxanthi.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου