Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Το μήνυμα της Κυριακής:"Αγάπη και έλεγχος"


Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μὲ ἀφορμὴ τὴν παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν προβάλλει μὲ τρόπο ἐντυπωσιακὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο.
Κατὰ τὴν παραβολή, ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελώνα τὸν ἐξόπλισε μὲ ὅλα τὰ χρειώδη, τὸν φύτευσε, τὸν καλλώπισε καὶ στὴ συνέχεια τὸν ἐμπιστεύθηκε σὲ γεωργούς, γιὰ νὰ τὸν καλλιεργοῦν καὶ νὰ ἀποδίδουν τοὺς καρπούς του. Οἱ ἄδικοι γεωργοὶ σφετερίστηκαν τὴν ἰδιοκτησία, κατακράτησαν τοὺς καρποὺς καὶ σκότωσαν τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Κυρίου. Σκότωσαν ἀκόμη καὶ τὸν γιὸ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀμπελώνα, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους.
Ἂν προσπαθήσει κανεὶς νὰ ἑρμηνεύσει τὴν στάση τοῦ οἰκοδεσπότη τῆς παραβολῆς μὲ βάση τὴν ἀνθρώπινη λογική, θὰ τὴν βρεῖ ἀκατανόητη, θὰ τὴν θεωρήσει παράλογη. Ἕνας λογικὰ σκεπτόμενος ἄνθρωπος δὲν θὰ ἔστελνε «τὸν ἀγαπητόν του υἱὸν» στοὺς κακοὺς γεωργοὺς ποὺ σκότωσαν προηγουμένως τοὺς δούλους του, τοὺς ἀπεσταλμένους γιὰ νὰ παραλάβουν τοὺς καρπούς. Μὲ αὐτὴ ὅμως τὴν ἐνέργεια ποὺ ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη λογικὴ ἐξεικονίζεται καὶ διατρανώνεται στὴν σημερινὴ παραβολὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐμφανίζεται μόνο σὰν ἕνα συνεχὲς ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ σὰν ἔλεγχος. Στὴν παραβολὴ ἀκοῦμε ὅτι οἱ κακοὶ γεωργοὶ θὰ τιμωρηθοῦν καὶ ὁ ἀμπελῶνας θὰ δοθεῖ σὲ ἄλλους γεωργούς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποδώσουν καρποὺς στὸν κατάλληλο καιρό. Ὁ Θεὸς δὲν δεσμεύεται ἀπὸ κανένα σχῆμα μέσα στὴν ἱστορία. Δείχνει τὴν ἀγάπη Του καὶ στέλνει τὰ ἀγαθά Του, ἀλλὰ καὶ παραμερίζει αὐτοὺς ποὺ μὲ τὴ σκληρόκαρδη στάση τους ἐμποδίζουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ καρπωθοῦν τὴ σωτηρία.
Ἡ εὐθύνη μας εἶναι μεγάλη. Ὡς χριστιανοὶ ἔχουμε ἐπωμισθεῖ τὴν ἀποστολὴ νὰ γίνουμε φῶς καὶ ἁλάτι στὴν κοινωνία. Νὰ περπατήσουμε ἐμεῖς στὸ σωστὸ μονοπάτι τῆς ζωῆς. Νὰ δείξουμε καὶ στοὺς ἄλλους τὸ δρόμο, γιά νά ἀναπλάσουμε καί νά δημιουργήσουμε τόν καινούριο ἀνακαινισμένο κόσμο.
Τὸ ἔργο τῆς θείας ἀγάπης συνεχίζεται πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια. Ὅποιοι ἀρνοῦνται νὰ βοηθήσουν ἢ τὸ ἐμποδίζουν, δὲν θὰ τὸ ματαιώσουν, ἁπλῶς ἀδικοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ τοὺς ἄλλους. 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου